การสื่อสาร

การสื่อสาร

“เป็นการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันความรู้ หรือเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศให้แก่ผู้อื่น”

การสื่อสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสารหรือข้อมูล (message)   จาก ผู้ส่งสาร (source)  ไปยัง ผู้รับสาร (receiver)  โดยการผ่านช่องทางการสื่อสาร (Channel)  และสามารถตรวจสอบโดยปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback) ถ้าผู้รับสารแปลความหมายตรงกับผู้ส่งสารต้องการก็ถือว่าผู้สื่อสารประสบความสำเร็จในการสื่อสาร แต่ถ้าผู้รับสารแปลความหมายไม่ตรงกับความต้องการผู้รับสาร ก็ประสบความล้มเหลวในการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร

สสวท. (ออนไลน์ : 152) อธิบายว่า เป็นการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ หรือการนำแนวคิดหลักวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ด้วยการเขียน การอ่าน การพูดและการฟัง เราสามารถทำได้ด้วยการทำกิจกรรมต่อไปนี้

  1. การเล่าหรือการเขียนสรุปเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เห็น ฟัง และอ่านจากหนังสือพิมพ์ วราสาร หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ หรือทางอินเตอร์เน็ต
  2. การบันทึกสรุปการไปทัศนศึกษา การศึกษาภาคสนาม การสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ การเขียนรายงาน
  3. การนำเสนอผลงานหรือการจัดแสดงผลงาน
  4. การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ภาระงานที่สามารถปฏิบัติไดยทั่วไปประกอบด้วยกิจกรรม (สสวท : 102-103) ต่อไปนี้

1. การเขียน

เป็นการใช้ทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายด้วยการเขียนในลักษณะต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนบรรยายเรื่องราว การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ การบันทึก การรวบรวมเรียบเรียงความรู้ การเขียนแผนมโนทัศน์ การเขียนผังแนวคิด เป็นต้น

2. การนำเสนอด้วยคำพูด

เป็นการใช้ทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายด้วยวาจาและท่าทาง ประกอบด้วยการกล่าวรายงน การโต้วาที การร้องเพลง การอ่าน การสัมภาษณ์ การกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงบทบาทสมมติ การวิเคราะห์สถานการณ์และการแสดงรูปแบบต่างๆ

3. การสร้างหรือประดิษฐ์

เป็นการออกแบบและสร้างชิ้นงานในหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย การสร้างประดิษฐ์ การจัดนิทรรศการ การประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ต่างๆ การสร้างแบบจำลอง เป็นต้น

4. การจัดทำรูปภาพหรือแผนภูมิ

เป็นการใช้ความสามารถด้านการสื่อสารการจัดแสดง หรือการนำเสนอผลงานที่ช่วยสรุปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนเป็นการเปรียบเทียบ แสดงความสัมพันธ์ จำแนกประเภท จัดหมวดหมู่ นำเสนอผลงานด้วยรูปภาพ แผนภาพ สัญลักษณ์ หรือผังกราฟิก

5. การจัดทำงานที่ผสมผสานงานด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน

เป็นการใช้ความสามารถหลากหลายผสมผสานกันทั้งด้านความรุ้ กระบวนการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตามธรรมชาติวิชาของวิชา ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง วิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การสื่อสาร การศึกษานอกสถานที่ การฝึกงานในสถานประกอบการ การนำเสนอผลงาน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่องทางการสื่อสาร หรือเครือข่ายสังคม (ชุมชนออนไลน์) ช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ / ผลงาน

ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ชุมชนออนไลน์) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม สำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทำ และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ ส่งอีเมลล์ วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก เรียกว่า  Social Network

Social Media และ Social Network ต่างกันอย่างไร

ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติคำว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสังคม” หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนคำว่า “Social Network” ใช้คำไทยว่า “เครือข่ายสังคม” หมายถึงกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม ซึ่งนอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังอาจจะร่วมกันทำกิจกรรมที่สนใจด้วยกัน (บุญเลิศ อรุญพิบูลย์ : ออนไลน์)

บุญเลิศ อรุญพิบูลย์ (ออนไลน์) ได้ยกตัวอย่าง Application ที่ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนฐานของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Web 2.0)  คือ

1. Facebook

เป็นบริการออนไลน์ที่อนุญาตให้ใครก็ได้มาสมัครเป็นสมาชิก โดยหลังจากสมาชิกก็ป้อนข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ความสนใจ Facebook ก็จะไปสืบค้นผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Facebook แนะนำเพื่อนมาให้อัตโนมัติ ลักษณะการทำงานของ Facebook จึงเป็นบริการในลักษณะ Social Network นั่นเอง

ที่มา pixabay.com

2. Slideshare.net

เป็นอีกบริการที่ถูกพัฒนาบนฐานของเว็บ 2.0 แต่เน้นการให้สมาชิกอัพโหลด (upload) เอกสารทั้งที่เป็น .doc, .ppt, .pdf ไปเก็บและแปลงสภาพให้สามารถชมได้ทันที ทำให้สมาชิกอื่นๆ และผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อหาของตนเองอย่างรวดเร็ว ฟังก์ชันการทำงานของ Slideshare ยังนำข้อมูลผู้สร้างสื่อ คำค้นไปสร้างความสัมพันธ์แนะนำเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ

ที่มา Flickr.com

3. YouTube  

เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ที่มีการให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นข้อดีของเว็บไซต์ ทำให้มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ไม่ว่าจะใช้เพื่อการโปรโมทสินค้า ความบันเทิง และยังรวมถึงใช้ในการศึกษาและจัดการเรียนการสอนสำหรับครูอีกด้วยสำหรับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน YouTube ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นเครื่องมืออีกตัวที่สามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ที่มาของภาพ pixabay.com

ฉะนั้นน้องๆสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นหรือผู้ที่สนใจผลงานได้ โดยยึดหลักการของ Creative Commons คะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. คู่มือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์. เข้าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงเมื่อ http://sa.ipst.ac.th/?p=682

ณัฐยา บุญรอด. การสื่อสารและสารสนเทศ. เข้าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงเมื่อ www.gotoknow.org/posts/219874

thaigoodview.com. Social Network. เข้าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงเมื่อ www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/socialnetwork.html

บุญเลิศ อรุญพิบูลย์. Social Media และ Social Network. เข้าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงเมื่อ http://www.thailibrary.in.th/2012/01/10/social-media-social-network/

จเรวัฒน์  เทวรัตน์. ยูทูบ (YouTube) วีดีโอออนไลน์กับการประชาสัมพันธ์. เข้าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงเมื่อ http://www.stou.ac.th/study/sumrit/3-58(500)/page8-3-58(500).html

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี. YouTube For e-learning. เข้าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงเมื่อ http://www.busit.cpc.ac.th/UserData/MainPortal/News/News/Data/20140626.0004/_Manual_Youtube_For_Elearning.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *