เทคนิคการค้นหาเว็บไซต์ Google Search

เทคนิคการค้นหาเว็บไซต์ Google Search 

บรรพต พิจิตรกำเนิด (ออนไลน์) ได้อธิบายว่า การค้นหาโดยทั่วไปจะใช้คำสำคัญ (keyword) คำใดคำหนึ่งในการนำทางการสืบค้นข้อมูลแต่ยังมีเทคนิคการค้นหาที่จะทำให้ผู้ใช้ได้ผลการค้นหาที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น เรียกว่า ตรรกะบูลีน (Boolean Logic) ที่นำหลักคิดเรื่องเซตและเครื่องหมายในคณิตศาสตร์มาใช้ ซึ่งจะเป็นการขยาย / ลด / จำกัดขอบเขตการค้นหาของ Google สำหรับเทคนิคที่นำมาช่วยในการค้นหา ได้แก่

1. การใช้เครื่องหมาย + เป็นเครื่องมือที่ใช้ในลดจำนวนผลการสืบค้นข้อมูล ใช้เมื่อต้องการคำที่เป็นคำทั่วไปด้วย เช่น

 

 

ผลการสืบค้นจากวลี แรงและการเคลื่อนที่

เมื่อใช้เครื่องหมาย +

การใช้เครื่องหมาย + ในการสืบค้น จะช่วยลดจำนวนผลการสืบค้นข้อมูลได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงต่อความต้องการมากขึ้น

2. การใช้เครื่องหมาย – เป็นเครื่องมือที่ใช้จำกัดผลการสืบค้น คือผลการสืบค้นที่ได้จะตัดคำที่ไม่ต้องการออกไป

ผลการสืบค้นจากคำว่า แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

ใช้เครื่องหมาย –

การใช้เครื่องหมาย – เป็นเครื่องมือที่สามารถลดจำนวนผลการค้นหาได้อีกวิธีหนึ่ง ต่างจากการใช้เครื่องหมาย + ตรงที่มันช่วยจำกัดคำหรือเรื่องที่ไม่ต้องการออกไป

3.  การใช้เครื่องหมาย “… ” เป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาวลีหรือกลุ่มคำโดยผู้ใช้ต้องพิมพ์วลีหรือกลุ่มคำภายใต้เครื่องหมาย “… ”

ผลการสืบค้นจากวลี แรงเสียดทาน

เมื่อใช้เครื่องหมาย “ …”

การใช้เครื่องหมาย “ …” ก็ช่วยลดจำนวนผลการสืบค้นข้อมูลได้เช่นกัน

4.  การใช้คำว่า OR เป็นเครื่องมือช่วยขยายขอบเขตการสืบค้นข้อมูล เหมาะกับการสืบค้นข้อมูลที่มีจำนวนน้อย แต่ผู้ใช้มีความต้องการข้อมูลในจำนวนที่มาก

ผลการสืบค้นจากคำว่า โมเมนต์ของแรง

เมื่อใช้คำว่า OR

ผลการสืบค้นจากคำว่า โมเมนต์ของแรง or แรงหมุน

นอกจากการสืบค้นแบบทั่วไปและการใช้เทคนิคการสืบค้นที่เสนอไปในหัวข้อก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ Google Search ยังมีความสามารถในอีกหลายด้าน ได้แก่

1. การสืบค้นขั้นสูง (advanced search) เป็นเครื่องมือที่สามารถกำหนดให้ผลการสืบค้นตรงตามความต้องการมากที่สุด โดยสามารถกำหนดคำสืบค้น (word or phrase) ภาษา (language) ประเทศ (region) การอัปเดต (last update) เว็บไซต์หรือโดเมนเนม (site or domain) ต าแหน่งที่ปรากฎคำสืบค้น (term appearing) ชนิดของไฟล์ (file type) สิทธิ์การใช้งาน (usage right)

คำสั่งการสืบค้นขั้นสูง

2. การสืบค้นจากโดเมนเฉพาะ เป็นวิธีการระบุโดเมนเพื่อการสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่น www.ipst.ac.th และ เลือกสิทธิ์ในการใช้งาน

คำสั่งการสืบค้นขั้นสูง

ผลการสืบค้นจากโดเมน

4. การแปลงหน่วยวัดต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการแปลงหน่วยวัดที่มีลักษณะเดียวกันจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่ง

5. การแปลงค่าเงินสกุลต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยแปลงค่าเงินจากสกุลเงินหนึ่งไปเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง

6. การหาความหมายของคำศัพท์เป็นเครื่องมือช่วยในการแปลความหมายของคำศัพท์ โดยต้องใช้คำสั่ง define ตามด้วยคำศัพท์ที่ต้องการแปลความหมาย

7. การสืบค้นข้อมูลโดยระบุชนิดของไฟล์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ โดยต้องใช้คำสั่ง filetype: แล้วตามด้วยนามสกุลของไฟล์

การสืบค้นข้อมูลโดยระบุชนิดของไฟล์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก บรรพต พิจิตรกำเนิด. เทคนิคการสืบค้นข้อมูล. เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~human/e_port/bunpod_pij/training/2559_SearchingTechnique.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *