การเขียนอ้างอิง

การเขียนอ้างอิง

อดุลย์เดช ไศลบาท (ออนไลน์) ได้สรุปว่าคือ การบอกรายละเอียดของแหล่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงในการศึกษา ค้นคว้า ซึ่งนําเสนอในรูปของรายงาน ภาคนิพนธ์ บทความ หนังสือวิชาการ และรายงานการวิจัย

ความสำคัญของการอ้างอิง

  1. เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาศึกษาค้นคว้า สามารถตรวจสอบหรือติดตามศึกษาเพิ่มเติมได้ความสําคัญของการอ้างอิง
  2. เพื่อให้เกียรติแก่ผู้แต่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิง
  3. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลงาน ให้กับผู้ที่ได้อ่าน

รูปแบบการลงรายการอ้างอิง 

ในการอ้างถึงนั้นมีรูปแบบหรือสไตล์ในการเขียนหลายสไตล์ ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละหน่วยงาน / องค์กร สาขาวิชาและของวารสารแต่ละชื่อเรื่อง ตัวอย่างสไตล์ในการลงรายการอ้างอิง (นงเยาว์, 2548 อ้างถึงใน อดุลย์เดช ไศลบาท : ออนไลน์) มีดังนี้

1. APA Style(American Psychological Association)

เป็นสไตล์ในการลงรายการอ้างอิงที่ได้รับความนิยมมากทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยาและด้านการศึกษา รูปแบบการลงรายการรูปแบบ APA สามารถดูรายละเอียดได้จาก

2. MLA Style (Modern Language Association)

เป็นสไตล์ที่ใช้มากในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ การเปรียบเทียบวรรณคดี การวิจารณ์วรรณกรรม และบางสาขาในหมดมนุษยศาสตร์ ตัวอย่างรูปแบบการลงรายการรูปแบบ MLA ดูได้จาก

3. Chicago Style

ใช้ในการอ้างอิงของทุกสาขาวิชา ตัวอย่างรูปแบบการลงรายการแบบ Chicago สามารถดูได้จาก

4. Harvard Style

เป็นรูปแบบการลงรายการสไตล์หนึ่งที่มีผู้นิยมใช้มาก ตัวอย่างรูปแบบการลงรายการ ดูได้จาก

5. Vancouver Style

เป็นรูปแบบการลงรายการอ้างอิงที่นิยมใช้ในสาขาแพทย์ ตัวอย่างรูปแบบการลงรายการ ดูได้จาก

วิธีเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จะปรากฏอยู่ทั้งส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม คือ

  1. ส่วนเนื้อหา คือ รายการอ้างอิง (Reference List) ซึ่งจะมีรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้อยู่ทั่วไป 3 แบบ ได้แก่ แบบเชิงอรรถ แบบแทรกในเนื้อหา และแบบอ้างอิงท้ายบท
  2. ส่วนท้ายเล่ม คือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่งได้แก่ รายละเอียดของแหล่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจจะเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนวแล้วนํามาเรียบเรียงใหม่

หมายเหตุ รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในเอกสารนี้จะอ้างอิงตามแบบ APA Style

เอกสารประกอบ

รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม โดย อดุลย์เดช ไศลบาท

แหล่งที่มาของข้อมูล : อดุลย์เดช ไศลบาท. รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม. 
เข้าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงจาก http://www.research-skru.com/2558/file/km4.pdf

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA โดย คณะทำงานฝ่ายวิชาการ การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3.

แหล่งที่มาของข้อมูล : รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA. เข้าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560. 
เข้าถึงจาก http://www.trcn.ac.th/th/file.pdf

การเขียนอ้างอิงตามหลักการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งที่มาของข้อมูล : มหาวิทยาลัยศิลปากร. การเขียนอ้างอิงตามหลักการของมหาวิทยาลัยศิลปากร. 
เข้าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงจาก http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/images/
stories/picture/reference.pdf

แหล่งที่มาของข้อมูล
อดุลย์เดช ไศลบาท. รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม. เข้าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงเมื่อ http://www.research-skru.com/2558/file/km4.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *