หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกส์

กระบวนการสร้างอินโฟกราฟิกส์

วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (ออนไลน์) ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการสร้างชิ้นงานอินโฟกราฟิกส์นั้น เมื่อพิจารณาแล้วสามารถสรุปกระบวนการได้ ดังนี้

1. วิเคราะห์ (Analysis) ค้นคว้า สำรวจ และรวมรวมข้อมูล นำข้อมูลที่หาได้มาจับใจความสำคัญของเนื้อหา และย่อยเนื้อหาให้กระชับ แยกประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการจัดลำดับใจความสำคัญ

ข้อมูลที่เหมาะจะนำเสนอเป็นอินโฟกราฟิกส์

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ออนไลน์) สรุปไว้ ดังนี้

 • สาระความรู้
 • ฮาวทู (How to?)
 • การจัดอันดับ
 • ข้อมูลที่เน้นนาเสนอตัวเลข เช่น ผลสารวจ, สถิติ, คะแนน
 • การรณรงค์, กระตุ้นเตือน
 • โฆษณาหรือการให้ข้อมูลสินค้า / บริการ
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • งานวิจัย

2. ออกแบบ (Design) พิจารณาวิธิการเล่าเรื่อง หรือรูปแบบการนำเสนอ วางแผนการเล่าเรื่องว่าจะเริ่มต้นอย่างไร (คำนำ) จัดลำดับความสำคัญโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนมีประเด็นหลักและประเด็นรอง (เนื้อหา) และจะลงท้ายอย่างไร (บทสรุป) ผู้ออกแบบต้องมีทักษะในการเล่าเรื่องให้กระชับ เลือกใช้ถ้อยคำที่สั้นแต่มีความหมายครบถ้วน

เทคนิคสำหรับการสรุปใจความสำคัญ

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ออนไลน์) สรุปไว้ ดังนี้

 • เรียบเรียงประโยคใหม่ให้สั้นและกระชับขึ้น
 • ตัดการยกตัวอย่างที่ไม่จำเป็นทิ้ง
 • ตัดคำฟุ่มเฟือยหรือคำที่มีความหมายซ้าซ้อนทิ้ง
ส่วนประกอบของข้อมูลใน Infographic

ในอินโฟกราฟิกมักมีข้อความดังต่อไปนี้  (สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน : ออนไลน์)

ภาพจาก https://witsanook.wordpress.com

นอกจากนี้แล้วในบางอินโฟกราฟิกยังอาจมีข้อมูลปลีกย่อยอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น QR Code, โลโก้, ช่องทางการติดต่อ, ชื่อผู้ออกแบบ เป็นต้น

3. ดำเนินการ (Implement) เปลี่ยนข้อความเป็นภาพ สร้างและจัดเรียงกราฟิกซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ เช่น เส้น กล่อง ลูกศร สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ ฯลฯ ให้สื่อความหมายตามที่ออกแบบไว้ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีทักษะในการใช้องค์ประกอบศิลป์ เพื่อดึงดูดความสนใจ

Infographic Thailand (ออนไลน์) ได้สรุปหลัก หรือ กฎสำหรับการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ ดังนี้

กฎ 3 สี : ใช้แค่ 3 สีก็พอแล้ว

การใช้สีสำคัญมากสำหรับการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ หากใช้สีที่เยอะเกินไปในงาน 1 ชิ้น
จะทา ให้ผู้อ่านเกิดอาการสับสนและลายตา ตัวอย่าง

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

หากจำเป็นต้องใช้สีควรใช้สีในโทนเดียวกัน ตัวอย่าง

ภาพจาก http://infographic.in.th

กฎการ Focus

การทำอินโฟกราฟิกส์ที่ดีนั้น ต้องทำให้สื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้รวดเร็วที่สุดตั้งแต่นาทีแรกที่เห็น ดังนั้นเราควรเลือกกราฟิกหรือรูปที่สื่อความหมายในเนื้อหามากที่สุดเพียง 1อย่าง จัดให้โดดเด่นมากที่สุดโดยการทำให้ใหญ่หรือไว้ตรงกลางของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้สายตาของผู้อ่านเห็นสิ่งนี้เป็นอันดับแรก

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

กฎของตัว Z

ธรรมชาติของคนเราอ่านจากซ้ายไปขวา ดังนั้นหากมีกราฟิกหรือไอคอนที่มีการลำดับเป็นขั้นตอนให้จัดการเรียงลำดับเป็นแบบตัว Z หากข้อมูลมีมากกว่า 1 บรรทัด

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

หากข้อมูลมีบรรทัดเดียวให้เรียงจากซ้ายไปขวา หรือ บนลงล่าง ถ้าเรียงผิดไปจากนี้จะทำให้คนอ่านเกิดความสับสนได้

ภาพจาก http://www.infographic.in.th
กฎการหายใจ

เพื่อความรู้สึกในการอ่านไม่ให้อึดอัดควรมีการเว้นช่องว่าง (White Space) ให้หายใจทุกๆ ส่วน แม้กระทั่งขอบ และส่วนประกอบในอินโฟกราฟิกส์ เพื่อลดความอึดอัดภายในงาน

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

ทฤษฎีของสี

4. ตรวจสอบ (Testing) ว่ากราฟิกมีความถูกต้องตรงกับข้อมูลหรือไม่

5. ประเมินผล (Evaluation) ว่าสามารถสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากยังไม่สามารถสื่อความหมายให้แก้ไขและปรับปรุงอีกครั้ง รวมทั้งปรับปรุงกราฟิกหรือสร้างชิ้นงานใหม่ สุดท้ายคือ ทดสอบและประเมินผลดำเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าชิ้นงานที่สร้างขึ้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แล้วจึงนำไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน. คู่มือการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic. เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฏาคม 2560. เข้าถึงจาก www.krumontree.com/pdf/InfographicManual.pdf

วิทยาศาสตร์บริการ. Infographic คืออะไร. เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงจาก http://km.dss.go.th/files/bsti/bsti_Infographics-27nov58.pdf

วิไลภรณ์ ศรีไพศาล. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Infographics. เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฏาคม 2560. เข้าถึงจาก http://www.pattani.go.th/stabundamrong/book3.pdf

Infographic Thailand. Infographic Design Rules. เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฏาคม 2560. เข้าถึงจาก http://infographic.in.th/infographic/infographic-design-rules

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *