ติดต่อเรา

แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

www.openedsci.com นี้จัดทำได้รวบรวมสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เพื่อทดลองและเก็บผลการเรียนสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของ นางสาวปริพัฒน์ หนูศรีแก้ว นักศึกษาปริญญาโท ของภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่านสามารถติดต่อกลับเพื่อแจ้งจุดประสงค์ ดังนี้

  1. มีเนื้อหา หรือรูปภาพผิดพลาด สามารถส่งรายละเอียดเพื่อแก้ไข ปรับปรุงได้
  2. ติดต่อต่างๆ ผ่านทาง E-mail : [email protected]

ทางเว็บไซต์ www.openedsci.com ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ หากมีข้อความผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้